مفتخریم که در راه گسترش تکنولوژی ایران زمین پیشگام هستیم